feb 272019
 

Årsmøtet blir på Flyt fredag 29. mars. kl 19.00
Nestleder, kasserer, styremedlem og vara er på valg. Vær forberedt på å bli spurt om å stille. Forslag til saker, innspill eller hva som helst sendes på mail til leder@thpk.no innen 14. Mars hvis du vil ha det behandlet på årsmøtet.

Saksliste
1 Godkjenne stemmeberettigede
2.Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningorden.
3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskriver protokollen.
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppe-årsmeldinger.
5. Behandle årsmøtets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingenten.
8. Vedta klubbens budsjett.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a. Nestleder, kasserer, styremedlem og vara.
b. To revisorer (ikke nødvendig dersom klubben tjener under 5 millioner kr.)
c. valgkomité med leder, to medlemmer samt ett varamedlem.
11. Årsmelding aktiviteter i 2018

 Posted by on 27. februar 2019 at 18:08