Sikkerhet

 

Skrevet av Administrator
Thursday 31. March 2011
Nødnummer ved alvorlige ulykker

Medisinsk nødtelefon – 113 Politi – 112 Brann – 110

Troms kraft 

Kundeservice – 04925 Feilmelding – 815 70 222

Ved alvorlige hendelser eller ulykker kontaktes også faglig leder, 90 04 72 96.
Dersom faglig leder ikke er tilgjengengelig kontaktes fagsjef, Trond Nilsen. 908 67 560.

Ved spørsmål om hendelsen fra media eller andre, skal det henvises til faglig leder eller fagsjef.

Viktige publikasjoner og dokumenter (BSL, Håndboka m.fl.):– Håndboka (NLF/HP)
– BSL D 4-7 – Forskrift om bruk av hangglider og paraglider
– BSL F 1-1 – Forskrift om lufttrafikkregler 
– AIP SUP, GEN/ENR, AD I –III (http://www.ippc.no/)
– AIC A og B (http://www.ippc.no/)
– AIC I og N (http://www.luftfartstilsynet.no/)
– Lov om motorisert ferdsel i utmark

Regelverkssidene til Hang- og paragliderseksjonen her
——————————————————————————————————————————————————-
Bakrunn for denne siden
1. Revisjon av klubb – Innledning
Alle klubber skal ha gjennomført en årlig revisjon innenfor fastsatt frist for å opprettholde operativ status.
Klubbens administrasjon og fagfunksjonenes stillingsinstrukser gjennomgås. Likeledes gjennomgås klubbens
rutiner, arkivsystem, medlemmenes tilgang til aktuelle publikasjoner samt operative prosedyrer. Med rimelig
frist kan HPseksjonen også foreta kontroll av klubb utenfor de fastsatte datoer for årlig revisjon. Klubben kan
også be faglig ledergruppe om hjelp med tilrettelegging av rutiner og systemer som skal være oppdatert til
enhver tid.

1.2 Den årlige revisjon skal være utført innen 1. april.
Det ligger under ansvarsområdet til klubbens styre og faglig leder å få utført revisjonen med nødvendig
tidsmargin for lukking av eventuelle avvik innenfor fristene.

Revisjonen foretas av klubbens valgte leder og den utnevnte faglige leder. Rapportskjemaet sendes til
seksjonen sammen med eventuelle avvik. Skjema med bekreftelse på at evt. avvik er lukket sendes
seksjonen innen 1. mai.
Alle klubber skal være organisert med nødvendige fagfunksjoner besatt slik det framgår av den til enhver tid
gjeldende utgave av sikkerhetssystemet. Arkiv, hvor historikken knyttet til årlige revisjoner, kopi av
revisjonsdokumenter, herunder en oversikt over de personer som til enhver tid innehar de forskjellige
fagfunksjoner mv i klubben, skal være tilgjengelig.
Klubbens medlemmer skal være kjent med den årlige revisjonen og hva som forutsettes ivaretatt internt i
klubben for at denne skal kunne være operativ. Dette forholdet må være tydelig belyst overfor alle som er
operative i klubben, samt personell med teknisk oppgave i klubben, og det må framgå hvordan slik informasjon
publiseres. Det må framgå hvem som har ansvaret for å holde MeLWin oppdatert til enhver tid.
Informasjon av betydning som publiseres fra seksjonen vil alltid bli distribuert via seksjonens websider under
”Siste nytt”.
Medlemmer som ikke bor i klubbens nærområde, må innlemmes i de interne prosesser mv som foregår i
klubben. ”Perifere” medlemmer som er operative må også få en full forståelse at aktiviteten de bedriver foregår i
klubbregi, og at de derigjennom har et ansvar opp i mot den klubben de er tilsluttet.
Den som reviderer kan gi følgende anmerkninger:
– Avvik: Forhold som ikke er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Avvik må lukkes ved at det
eller de avvikende forhold må korrigeres etter en rimelig tidsfrist.
– Merknad: Forhold som har et forbedringspotensiale, men som ikke er et direkte avvik fra regelverket.

Sist oppdatert ( Sunday October 9, 2016 )